Blog

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – kiedy może zostać zmieniony?

01/06/2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Mimo że wiele gmin cały czas nie ma uchwalonego MPZP, to w tych, które go posiadają od dłuższego czasu, w pewnym momencie może zajść potrzeba jego aktualizacji. W niniejszym artykule poruszamy kwestie związane ze zmianami MPZP – kiedy gmina może ich dokonać, w jaki sposób się odbywają oraz jakie mogą mieć konsekwencje dla właścicieli nieruchomości.

Z tego artykułu dowiesz się:
– kiedy gmina może zmienić MPZP;
– gdzie i jak właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi;
– jakie konsekwencje mogą nastąpić dla właścicieli nieruchomości.

Kiedy gmina może zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wraz z upływem lat i zmianą lokalnych realiów czy potrzeb inwestycyjnych może zajść potrzeba zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jak wiadomo, sam plan jest przyjmowany w formie uchwały rady gminy. Wszystkie najważniejsze informacje związane z MPZP są zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717). Właśnie tam znajdziemy również informacje dotyczące zasad aktualizacji miejscowych planów.

Jak wynika z artykułu 27 ustawy z 27 marca 2003 r., zmiana w MPZP następuje w takim samym trybie, jak jego wcześniejsze uchwalenie. W praktyce powinno wyglądać to tak, że w pierwszej kolejności rada gminy powinna podjąć odpowiednią uchwałę. Może ona być podjęta z własnej inicjatywy rady gminy, ale może być również odpowiedzią na wniosek złożony przez prezydenta miasta, burmistrza czy wójta lub też mieszkańca gminy albo przedsiębiorstwa znajdującego się na danym terenie.

Kiedy uchwała rady gminy o sporządzeniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie uchwalona, w gestii prezydenta, wójta czy burmistrza leży publikacja zawiadomienia. Powinno ono określać miejsce, formę i termin na składanie wniosków do nowego planu (nie krótszy niż trzy tygodnie od dnia poinformowania o jego sporządzeniu). Jeśli chodzi o formę samego zawiadomienia, to powinno ono nastąpić w taki sposób, jaki jest ogólnie przyjęty na danym terenie. Informacja powinna ukazać się w lokalnej prasie oraz w formie urzędowego obwieszczenia.

Uwagi do MPZP: co warto wiedzieć?

Projekt planu miejscowego jest sporządzany przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły. Następnie musi nastąpić wyłożenie projektu do publicznego wglądu, które powinno zostać poprzedzone informacją z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W okresie publicznej prezentacji projektu (nie krótszym niż 21 dni) ma miejsce dyskusja publiczna.

Jak można się domyślić, zmiany w MPZP mogą być różne i nieść za sobą różnego rodzaju niekorzystne konsekwencje dla właścicieli nieruchomości, których owe zmiany będą dotyczyły. Dlatego też po zakończeniu publicznej prezentacji zainteresowani mają minimum 14 dni na zgłoszenie swoich uwag. Będą one rozpatrywane w terminie do 21 dni od momentu zakończenia ich przyjmowania.

Uwagi mogą, ale oczywiście nie muszą zostać zaakceptowane. W tym drugim przypadku właściciel nieruchomości ma prawo zaskarżenie miejscowego planu do sądu administracyjnego albo wnioskowanie o kolejną zmianę MPZP. Jednak z racji tego, że procedury związane z wprowadzaniem zmian są długie i złożone, gminy raczej nie są zwolennikami takiego rozwiązania.

Zakładając, że uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawi, że wykorzystanie danej nieruchomości w sposób, w jaki było to możliwe do tego momentu, będzie ograniczone lub całkowicie niemożliwe, właściciel może domagać się odszkodowania albo wykupienia gruntu przez gminę. Ta z kolei – oczywiście w uzasadnionych przypadkach – może wyjść z propozycją nieruchomości zamiennej, która będzie satysfakcjonowała zainteresowanego i nie będzie dla niego skutkowała stratami.