Rewelacyjna działka pod inwestycje kapitału

Zobacz galerię

Media i instalacje

Woda: w drodze
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 88m x 228m x 33m
Kształt działki: trapez
MPZP: MR, RP
Dojazd: ASFALTOWA

Rewelacyjna działka pod inwestycje kapitału

Numer oferty: LER-GS-2169
Gmina: Serniki
Miejscowość: Brzostówka
Cena: 160 000 PLN
Cena za m²: 12,50 PLN
Powierzchnia: 13 100,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjny grunt budowlany, mieszczący się w dobrze skomunikowanej miejscowości Brzostówka, w gminie Serniki.

 

Prezentowana nieruchomość położona jest w pierwszej linii zabudowy, z dostępem do asfaltowej drogi gminnej. Grunt w kształcie trapezu, o powierzchni 13 100m2, oraz szerokości frontu 88 m, to wspaniała inwestycja na przyszłość, lokata kapitału.

 

Działka ulokowana jest pośród pól uprawnych, gospodarstw rolnych i zabudowań jednorodzinnych. Okolica jest cicha i  spokojna – oświetlona lampami ulicznymi.

 

Dostępne media:

 

-woda w ulicy 

-prąd w ulicy 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, działka oznaczona jest dwoma planami. Plan dzieli działkę na pół i stąd: połowa w pierwszej linii zabudowy oznaczona jest planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR), druga linia natomiast planem upraw rolnych z możliwością przekształcenia (symbol RP).

 

Dodatkowe ustalenia obu planów:

 

MR:

 

1. Dopuszcza się podział (z wyłączeniem poprzecznych podziałów) na nowo wydzielane

działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 2000m2 w granicach terenu MR;

2. Minimalną szerokość w przypadku nowych podziałów działek ustala się na 18

metrów;

3. Ust. 1 i ust. 2 nie dotyczy dzielenia istniejących działek w obszarze funkcjonalnym

MR równolegle do wyznaczonej planem linii zabudowy w sposób nie powodujący

zmniejszenia szerokości działki od drogi publicznej;

4. Dopuszcza się funkcję usług agroturystyki z możliwością zabudowy obiektami

mieszkalnymi, gospodarczymi i usługowymi oraz dla terenów zabudowy zagrodowej z

możliwością zabudowy obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25%

powierzchni działki;

5. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

6. Wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze

użytkowe,

7. Posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie

budynku,

8. Wysokość kalenicy do 9 metrów,

9. Dla nowych budynków dach o symetrycznych połaciach, nachylonych pod kątem

30-45, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., dla budynków gospodarczych dopuszcza

się dach jednospadowy,

10. Dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia

połaci,

11. Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w granicy działki lub 1,5 m od niej

w przypadku trudnych uwarunkowań wynikających z rozwiązań przestrzennych,

12. Dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej

określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów

ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz

usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów UC), z warunkiem, że zwarty

obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może

przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy

bonitacyjnej,

13. Wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia

zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji

obiektów;

14. Wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany

lasu;

15. Dla terenów oraz w ich sąsiedztwie, na których występują stanowiska archeologiczne –

wyznaczone na planszy graficznej – obowiązują warunki zawarte w 4, pkt. 3.

 

RP – uprawy polowe – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

 

1. uprawy polowe;

2. ogrody działkowe;

3. uprawy ogrodnicze;

o ustaleniach:

 

 1. Wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza

istniejącymi siedliskami rolnymi;

 1.  Dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość

nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego

uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej

przez inwestora;

 1. Dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według

warunków jak dla terenów MR);

 1. Dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy

letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej

niskiej (według warunków jak dla terenów MN) bez prawa wtórnych podziałów

działek;

 1.  Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych w

obszarze istniejącego siedliska;

 1. Dopuszcza się również w granicach istniejącego siedliska realizację drugiego

domu mieszkalnego dla członków rodziny w celu polepszenia warunków

mieszkaniowych, jednak bez wydzielenia działki;

 1. Dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących

obsłudze gospodarki rolnej;

 1. Zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;

 2. Dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych

określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym terenie

gminy;

 1. Dopuszcza się ponadto lokalizację:

 2. Terenów zieleni, punktów widokowych i ciągów spacerowych, zapewniających

dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,

 1. Urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, jak parkingi i zatoki.

 2. Obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1-9 można lokalizować pod

warunkiem:

 1. Dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

 2. Nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu,

 3. Punkty 1 – 5 nie obowiązują dla terenów położonych w obszarze objętym

ochroną konserwatorską oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W tych obszarach

obowiązują warunki konserwatorskie określone przez Lubelskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków.

 

Nieruchomość ulokowana przy lesie, jednak w dostatecznie bliskiej bliskiej odległości od centrum miejscowości Brzostówka (2,4 km – 3 minuty) – dzięki czemu cieszycie się Państwo ciszą i spokojem, nie rezygnując dostępności punktów usługowych.

 

Nieopodal działki mieści się gęsty las, który stanowić może cel wspólnych spacerów, wypraw rowerowych, czy innych aktywności fizycznych.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl