Ustawna działka budowlana w Rudce Kozłowieckiej

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 46x40
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR

Ustawna działka budowlana w Rudce Kozłowieckiej

Numer oferty: LER-GS-2322
Gmina: Niemce
Miejscowość: Rudka Kozłowiecka
Cena: 267 000 PLN
Cena za m²: 148,50 PLN
Powierzchnia: 1 800,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesujący grunt budowlany, ulokowany w malowniczej miejscowości Rudka Kozłowiecka, w gminie Niemce. Prezentowana działka umiejscowiona jest w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi powiatowej.

Nieruchomość mieści się w spokojnej i malowniczej okolicy, z dala od hałasu i zgiełku ruchliwych dróg czy większych miast. Tym niemniej ulokowanie jest bardzo korzystne pod względem komunikacyjnym – dojazd do miejscowości Niemce, czy granic administracyjnych Lublina nie stanowi problemu – umożliwia to oddalona o niecałe 7 minut droga krajowa nr 19.

 
Prostokątna działka o wymiarach 46m szerokości, 40m długości  o łącznej powierzchni 1800 m2 – to gratka dla tych z Państwa, którzy poszukują ustronnej przestrzeni dla siebie i bliskich. Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne, gospodarstwa rolne i pola uprawne. 

 
Dostępne media:

– prąd – w drodze

-gaz – w drodze

-woda –  do 20m 

 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka oznaczona jest planem terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej (symbol MR, oraz MN).

 
Oto dodatkowe ustalenia obu planów:

 
MR – tereny zabudowy zagrodowej – o ustaleniach:

 
1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;

2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

 
a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 9 metrów,

d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,

e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

8) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;

9) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

10) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

11) w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską obowiązują odrębne zasady jak w § 4.

 
MN – tereny zabudowy jednorodzinnej – o ustaleniach:

 
1) dopuszcza się podział nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN;

3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;

6) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:

 
a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., z wyjątkiem obiektów budowlanych o innych rozwiązaniach konstrukcji dachu, które uzyskały pozytywną opinię odpowiedniej komisji urbanistyczno- architektonicznej;/uchylone przez Woj. Lub.PN.II.0911/24/04 z 16.02.04/

e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

 
8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu;

9) dopuszcza się realizację na terenach MN zabudowy letniskowej – według warunków ustalonych dla terenów ML.

10) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

12) projekty obiektów mieszkalnictwa letniskowego lokalizowanych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym z otuliną wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem parku krajobrazowego

13) dopuszcza się nadto lokalizację:

 
a) obiektów usług publicznych,

b) obiektów usług komercyjnych,

c) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej,

d) urządzeń sportowych,

e) urządzeń infrastruktury technicznej,

f) urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw,

 
14) obiekty i urządzenia o których mowa w pkt. 13 można lokalizować pod warunkiem:

 
a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

b) nienaruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,

c) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

d) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)).

 
Dojazd do centrum Niemiec zajmuje 7 minut, natomiast do granic administracyjnych Lublina (IKEA), zaledwie 10 minut.

 
Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 
Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 
Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl