Działka na sprzedaż Lublin ul. Sobótki

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: jest
Woda: jest
Kanalizacja: w ulicy
Prąd: jest

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 25x30
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: 1MN

Działka na sprzedaż Lublin ul. Sobótki

Numer oferty: LER-GS-2177
Gmina: Lublin
Miejscowość: Lublin
Ulica: Sobótki
Cena: 281 500 PLN
Cena za m²: 375,50 PLN
Powierzchnia: 750,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości prezentuje Państwu atrakcyjną działkę budowlaną, mieszczącą się w Lublinie na ul. Sobótki.

 

Oferowany grunt ulokowany jest w pierwszej linii zabudowy, z dostępem do asfaltowej drogi osiedlowej. Przylega bezpośrednio do Alei Solidarności, na wysokości skansenu lubelskiego.

 

Nieruchomość o powierzchni całkowitej 750 m2, oraz 25m szerokości frontu, to gratka dla tych z Państwa, którzy szukają ustronnej działki na renomowanym osiedlu, w bliskiej odległości od Lublina. Sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne, oraz punkty usługowe i dostępności publicznej.

Działka w 2 linii zabudowy- 1156 m2 – 281 500 zł

Możliwe jest kupno działki w całości – 1906 m2 – 563 000 zł

 

Dostępne media:

 

-Woda

-Prąd

-Gaz

-Kanalizacja

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 1MN).

 

Dla terenu 1MN ustala się:

 

1. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się staranne kształtowanie

i utrzymanie zieleni urządzonej, towarzyszącej budynkom i ciągom komunikacyjnym, w formie zieleni niskiej, średniej i wysokiej;

 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

 

1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, odprowadzenie ścieków komunalnych oraz

zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ust. 10;

3) na części terenu 1 MN wyznacza się obszar ochrony ujęcia wody „A” Sławinek (dla ochrony poborów w wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Sławinek), oznaczony graficznie na rysunku planu ukośnym szrafem w kolorze czarnym, w obrębie którego do czasu likwidacji ujęcia wody ustala się:

 

a) zakaz wprowadzania ścieków do wody lub gruntu,

b) zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwłok zwierzęcych,

c) zakaz lokalizowania nowych ujęć wody wymagających pozwolenia wodno-prawnego,

d) zakaz lokalizowania składowisk odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

e) zakaz lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,

f) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych a także rurociągów do ich transportu,

g) zakaz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,

h) zakaz składowania i przechowywania odpadów promieniotwórczych,

i) zakaz stosowania środków ochrony roślin, innych niż dopuszczone do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody,

j) zakaz stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w dawkach przekraczających normy i niezgodnie z terminami agrotechnicznymi,

k) zakaz mycia pojazdów mechanicznych,

l) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

 

4) ustala się standard akustyczny – zgodnie z ustaleniami §7;

5) ustalenia dotyczące ukształtowania terenu, prac niwelacyjnych, nadsypywania terenu – zgodnie z § 8.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo

użytkowników z zastosowaniem rozwiązań zapewniających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami,

o których mowa w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się realizację szpaleru drzew.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) typ zabudowy: wolnostojąca;

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 30%;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;

6) w przypadku realizacji dachu zielonego dopuszcza się objęcie powierzchni dachu zielonego jako powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) wysokość zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 8,0 m i nie więcej niż II kondygnacje nadziemne;

8) wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych i garażowych: nie więcej niż 5,0 m i nie więcej niż I kondygnacja;

9) intensywność zabudowy: nie więcej niż 0,9;

10) kształt dachu: nie ustala się;

11) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;

12) dopuszcza się realizację dachu zielonego o charakterze intensywnym lub ekstensywnym, lub obu rodzajów jednocześnie;

13) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;

14) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy oraz utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek budowlanych z istniejącymi budynkami wyznaczonymi na rysunku planu z dopuszczeniem zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu;

15) minimalna liczba miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami §6;

16) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące i wbudowane, naziemne miejsca parkingowe.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie

odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie ustala się.

 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

 

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniej niż 750 m²;

2) ustala się, że zasada zachowania określonej planem minimalnej powierzchni działki budowlanej

nie dotyczy działek powstałych w wyniku podziału, w rezultacie którego część pierwotnej powierzchni

działki została przeznaczona pod komunikację lub infrastrukturę techniczną, zgodnie z liniami

rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu, przy czym realizacja zabudowy na takiej (nowo

wydzielonej) działce musi być zgodna z przepisami odrębnymi;

3) szerokość frontu działki: nie ustala się;

4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się.

 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy:

1) w ramach terenu 1MN wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej, oznaczony graficznie na rysunku planu ukośnym szrafem w kolorze zielonym i symbolem ZT, w obrębie którego ustala się:

 

a) nakaz realizacji zieleni urządzonej w różnej formie (zieleni wysokiej, średniej i niskiej),

b) nakaz zachowania minimum 75% obszaru ZT jako powierzchni biologicznie czynnej,

c) nakaz zachowania istniejących drzew zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw oraz terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

e) dopuszczenie lokalizacji niezbędnej infrastruktury technicznej (sieci podziemne).

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 

1) w zakresie komunikacji:

 

a) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną terenu 1MN – od ul. Sobótki oraz poprzez ciąg pieszo jezdny (oznaczony symbolem 1KX1);

 

2) w zakresie infrastruktury technicznej:

 

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu

elektroenergetycznego z możliwością rozbudowy lub przebudowy istniejącego układu zasilającego i przesyłowego lub indywidualnych źródeł energii elektrycznej (z zastrzeżeniem § 12 ust. 3), zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,

c) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, odprowadzenie ścieków komunalnych w oparciu o istniejące sieci w ul. Sobótki i wzdłuż al. Solidarności;

d) ustala się odprowadzenie wód opadowych do własnych systemów zagospodarowania wód opadowych lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

e) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła (z zastrzeżeniem § 12 ust. 3), zgodnie z przepisami odrębnymi lub miejskich sieci ciepłowniczych po ich rozbudowie w tym rejonie miasta,

f) dopuszcza się realizację niezbędnej infrastruktury technicznej, przy spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych,

g) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych.

 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 

1) tereny dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem, na terenach tych zakazuje się budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie;

 

2) do czasu realizacji inwestycji zgodnej z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie dopuszcza się zagospodarowanie czasowe tych terenów, ale jedynie w formie:

 

a) naziemnych miejsc parkingowych o nawierzchni niepylącej,

b) zieleni rekreacyjnej i ozdobnej,

c) placów zabaw,

d) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

e) lokalizacji obiektów o funkcji usługowej nie związanych trwale z gruntem, w szczególności w formie kiosków, stoisk sezonowych itp.

 

Szczegółowych informacji chętnie udzielę Państwu podczas prezentacji bądź rozmowy telefonicznej. Zachęcam również do zapoznania się z innymi ofertami działek budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:

www.alternatywnebn.pl

 

Osoba do kontaktu:

 

Mateusz Pępiak

telefon: 661 223 595

e-mail: mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości

20-807 Lublin

ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Pępiak

661 223 595

mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl