Działka w cichej i malowniczej miejscowości Smugi

Media i instalacje

Gaz: powyżej 100m
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Kształt działki: romb
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR

Działka w cichej i malowniczej miejscowości Smugi

Numer oferty: LER-GS-2824
Gmina: Jastków
Miejscowość: Smugi
Cena: 310 000 PLN
Cena za m²: 118,00 PLN
Powierzchnia: 2 635,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę interesującej działki budowlanej zlokalizowanej w cichej i malowniczej miejscowości Smugi, w gminie Jastków. 

Nieruchomość o powierzchni 2635 mkw. mieści się w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim zjazdem z drogi powiatowej. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych, pośród pól uprawnych i lasów. Lokalizacja zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

W promieniu 3 km od nieruchomości mieści się wiele punktów handlowo-usługowych oraz rekreacyjno przyrodniczych m.in. dolina rzeki Ciemięgi, na południe od działki – słynne Wąwozy Snopkowskie oraz Park Pałacowy. W pobliskiej miejscowości Jakubowice Konińskie znajduje się sklep spożywczy, centrum medyczne, restauracja, hotel, kościół i wiele innych.

W pobliżu działki znajduje się również przystanek MPK – linia nr 44. Dojazd do Lublina, w okolice Czechowa Północnego, potrwa ok. 7 minut.

Dostępność mediów:
    • woda (na działce),
    • prąd (na działce),
    • gaz (powyżej 100 m).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje na tym terenie mieszkalnictwo rolnicze (symbol MR) z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług.

Szczegółowe ustalenia planu:
    1) w granicach terenu MR dopuszcza się podział nieruchomości z zachowaniem minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki: nie mniej niż 1350 m² na jeden budynek mieszkalny; 
    2) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanej działki ustala się na 18 m; 
    3) dopuszcza się zabudowanie budynkami mieszkalnymi wyłącznie w formie wolnostojących lub bliźniaczych oraz budynkami garażowymi i gospodarczymi – łącznie do 30% powierzchni działki budowlanej z zastrzeżeniem lokalizacji maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na każde 1100 m² w odniesieniu do zabudowy wolnostojącej lub lokalizacji maksymalnie jednej części bliźniaka na każde 720 m² w odniesieniu do zabudowy bliźniaczej, przy czym wyklucza się możliwość realizacji zabudowy bliźniaczej dla działek zlokalizowanych:
    a) w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego w Ługowie wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/737),
    b) na terenie zespołu dworsko-parkowego w Moszenkach, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/799 jako dwór wraz z otoczeniem;
    4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
    5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
    a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
    b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,
    6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:
    a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
    b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,
    c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego, letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
    d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
    7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
    8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 12 metrów od ściany lasu; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
    9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
    10) dopuszcza się nadto lokalizację:
    a) zabudowy letniskowej (ML),
    b) zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN),
    c) obiektów usług komercyjnych (UC),
    d) obiektów usług publicznych (UP),
    e) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
    f) urządzeń sportowych (US),
    g) urządzeń infrastruktury technicznej,
    h) urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;
    11) obiekty i urządzenia o których mowa w punkcie 10 można lokalizować pod warunkiem:
    a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego,
    b) nie naruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,
    c) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska,
    d) zachowania warunków jak dla ustaleń wybranej funkcji terenu,
    e) zwarty obszar terenów zainwestowania nie może przekroczyć powierzchni: – 0,50 ha na gruntach I do III klasy bonitacyjnej gleb, – 1,00 ha na gruntach IV klasy bonitacyjnej gleb organicznych, przy braku zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
    12) ustala się dla nowych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi linię zabudowy 90 metrów od krawędzi jezdni dróg ekspresowych wyznaczonych graficznie na rysunku planu.

Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. 
Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Radosław Chomiarczuk
Telefon: 660 055 922
E-mail: radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin,
ul. Czeremchowa 5

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Radosław Chomiarczuk

660 055 922

radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl