Działka budowlana 1392m2 Dąbrowica

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: w ulicy
Kanalizacja: w ulicy
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 13/103
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR

Działka budowlana 1392m2 Dąbrowica

Numer oferty: LER-GS-2853
Gmina: Jastków
Miejscowość: Dąbrowica
Ulica: Legionowa
Cena: 176 000 PLN
Cena za m²: 126,50 PLN
Powierzchnia: 1 392,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjną działkę budowlana położoną w miejscowości Dąbrowica w gminie Jastków.

Nieruchomość ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej – ul. Legionowej. Powierzchnia całkowita działki wynosi 1392 mkw, szerokość frontu 13 m. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zielone i nieliczne zabudowania jednorodzinne. Tuż nieopodal przebiega al. Solidarności, której węzeł oddalony jest o 4 minuty od prezentowanej nieruchomości.

Dostępne media (przy drodze):

– prąd
– woda
– gaz
– kanalizacja
– sieć telekomunikacyjna

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka objęta została planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR).

Dodatkowe ustalenia planu:

1) w granicach terenu MR dopuszcza się podział nieruchomości z zachowaniem minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki: nie mniej niż 1350 m² na jeden budynek mieszkalny; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)

2) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanej działki ustala się na 18 m; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)

3) dopuszcza się zabudowanie budynkami mieszkalnymi wyłącznie w formie wolnostojących lub bliźniaczych oraz budynkami garażowymi i gospodarczymi – łącznie do 30% powierzchni działki budowlanej z zastrzeżeniem lokalizacji maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na każde 1100 m² w odniesieniu do zabudowy wolnostojącej lub lokalizacji maksymalnie jednej części bliźniaka na każde 720 m² w odniesieniu do zabudowy bliźniaczej, przy czym wyklucza się możliwość realizacji zabudowy bliźniaczej dla działek zlokalizowanych:

a) w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego w Ługowie wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/737),

b) na terenie zespołu dworsko-parkowego w Moszenkach, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/799 jako dwór wraz z otoczeniem; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)

4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,

6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:

a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,
c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego, letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;

7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 12 metrów od ściany lasu; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)

9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

10)dopuszcza się nadto lokalizację:

a) zabudowy letniskowej (ML),
b) zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN),
c) obiektów usług komercyjnych (UC),
d) obiektów usług publicznych (UP),
e) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
f) urządzeń sportowych (US),
g) urządzeń infrastruktury technicznej,
h) urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;

11) obiekty i urządzenia o których mowa w punkcie 10 można lokalizować pod warunkiem:

a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego,
b) nie naruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,
c) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska,
d) zachowania warunków jak dla ustaleń wybranej funkcji terenu,
e) zwarty obszar terenów zainwestowania nie może przekroczyć powierzchni: – 0,50 ha na gruntach I do III klasy bonitacyjnej gleb, – 1,00 ha na gruntach IV klasy bonitacyjnej gleb organicznych, przy braku zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
12) ustala się dla nowych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi linię zabudowy 90 metrów od krawędzi jezdni dróg ekspresowych wyznaczonych graficznie na rysunku planu.

W odległości 2 km od działki znajduje się centrum miejscowości Dąbrowica, gdzie znajdziecie Państwo m.in. ośrodek sportowy, kościół, sklep spożywczy i wiele innych.

Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie zaledwie 5 minut.

Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. 
Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Radosław Chomiarczuk
Telefon: 660 055 922
E-mail: radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin,
ul. Czeremchowa 5

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Radosław Chomiarczuk

660 055 922

radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl