Działka budowlano-rolna w Ostrówek-Kolonia

Media i instalacje

Woda: na działce
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 26,5m x 792m
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR, RP
Dojazd: ASFALTOWA

Działka budowlano-rolna w Ostrówek-Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2860
Gmina: Milejów
Miejscowość: Ostrówek-Kolonia
Cena: 229 000 PLN
Cena za m²: 11,50 PLN
Powierzchnia: 20 364,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjną działkę inwestycyjną ulokowaną w miejscowości Ostrówek Kolonia, w gminie Milejów.

 

Prostokątny grunt, rozciągnięty jest między dwiema drogami dojazdowymi. Powierzchnia całkowita wynosi 20364 mkw, szerokość frontu zaś – 26,5 m. Okolicę stanowią pola uprawne, gospodarstwa rolne i zabudowania jednorodzinne. 

 

Prezentowana nieruchomość sprawdzi się idealnie jako inwestycja kapitału, bądź też teren pod budowę wymarzonego domu w cichej i ustronnej okolicy. 

 

Okolica zachęca do eksplorowania – w niewielkiej odległości od działki znajduje się gęsty las i rzeka Wieprz. Zapaleni rowerzyści jak i miłośnicy wędrówek na pewno znajdą tu coś dla siebie.

 

Dostępne media:

 

  • woda (w działce) 

  • prąd (w ulicy)

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona została dwoma planami – upraw rolnych (symbol RP) oraz terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR).

 

Dodatkowe ustalenia obu planów:

 

RP – Teren upraw polowych – o ustaleniach:

 

1) dopuszcza się uzupełnienie zabudową siedliskową enklaw położonych

pomiędzy istniejącą zabudową rolniczą poza obszarem Nadwieprzańskiego

Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

 

2) dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych poza terenem

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, które ze względu na uciążliwość

nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod. warunkiem

uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej

inspekcji sanitarnej oraz właściwego organu ochrony środowiska przez

inwestora,

 

3) dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska realizację budynku

mieszkalnego dla członków rodziny rolnika, bez możliwości wtórnego

podziału działki,

 

4) dopuszcza się odtwarzanie, rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk

(według warunków jak dla terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach

(według warunków jak dla terenów o poszczególnej funkcji),

 

5) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy

letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy

mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN),

 

6) na obszarach intensywnych upraw polowych dopuszcza się możliwość

budowy poza wyznaczonymi terenami budowlanymi obiektów

specjalistycznych związanych z kierunkiem produkcji, dotyczy to upraw

o powierzchni powyżej 0,5 ha.

 

7) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących

obsłudze gospodarki rolnej,

 

8) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze,

 

9) dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych

określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym

terenie gminy,

 

10) dopuszcza się ponadto lokalizację:

 

a) terenów zieleni punktów widokowych i ciągów, spacerowych,

zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków

wodnych,

 

b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

 

11) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1-9 można lokalizować pod

warunkiem:

 

a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

 

b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu,

 

12) punkty l – 5 nie obowiązują dla terenów położonych w obszarze objętym

ochroną konserwatorską oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W tych

obszarach obowiązują warunki konserwatorskie określone przez Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

MR – Teren zabudowy zagrodowej o ustaleniach:

 

1) adaptacja zabudowy zagrodowej,

 

2) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni

 nie mniejszej niż 2000 m2 w granicach terenu MR

 

3) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

 z uwagi na możliwość wykorzystania pod zabudowę, licznie występujących

 na terenie gminy działek o szerokości mniejszej od 25,0 m, dopuszcza się

 lokalizację na nich budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią

 lub nie bliżej niż 1,5m od granicy, zawsze z zachowaniem obowiązujących

 warunków technicznych,

 

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie

 do 20% powierzchni działki,

5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

 

a) na terenie miejscowości Milejów i Milejów – Osada przyjmuje się

wysokość do 3 kondygnacji nadziemnych, z których trzecią stanowi

poddasze użytkowe, w terenach wiejskich przyjmuje się wysokość do 2

kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu

w obrysie budynku,

c) ustala się wysokość kalenicy dla budynków mieszkaniowych

jednorodzinnych dwukondygnacyjnych – 9,0 m, dla budynków

mieszkaniowych trzykondygnacyjnych 11,0 m, licząc od najniżej

położonego wejścia do budynku lub jego części, znajdującym się na

pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem

naczółków, lukarn itp., a dla budynków gospodarczych również

jednospadowe,

e) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest.

 

6) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki

funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według

warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według

warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków

jak dla terenów U i UT), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy

letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5 000 m2 na

gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 

7) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o uciążliwości mieszczącej się

w granicach siedliska,

 

8) dopuszcza się wydzielenie działki pod zabudowę jednorodzinną z istniejącego

siedliska rolnego dla dzieci rolników zatrudnionych w zawodach

pozarolniczych oraz realizację drugiego budynku mieszkalnego dla rodziny

rolnika w granicach istniejącego siedliska rolniczego w celu polepszenia

warunków mieszkaniowych,

 

9) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz

nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji

i zmiany funkcji obiektów,

 

10) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od

ściany lasu,

 

11) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg wojewódzkich

i powiatowych oraz terenów na styku odmiennej funkcji.

 

W oddaleniu ok 10 km znajduje się miejscowość Milejów, gdzie znajdziecie Państwo szereg punktów użyteczności publicznej, jakimi są m.in.: szkoła, sklepy, ośrodki sportowe, kościół, dom kultury, urząd gminy, przychodnia, apteka i wiele innych.

 

Dojazd do drogi krajowej nr 12 zajmie Państwu zaledwie ok 20 min.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl