Atrakcyjne działki budowlane w Lublinie

Media i instalacje

Gaz: do 100m
Woda: ciepła - miejska
Kanalizacja: do 100m
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 40x40
Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak

Atrakcyjne działki budowlane w Lublinie

Numer oferty: LER-GS-2873
Gmina: Lublin
Miejscowość: Lublin
Ulica: Urbanowicza
Cena: 279 000 PLN
Cena za m²: 226,50 PLN
Powierzchnia: 1 234,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu ofertę dwóch działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, bliźniaczą i szeregową. Nieruchomości zlokalizowane są w Lublinie, przy nowo powstającej ul. Gen. Stanisława Skalskiego.

Oferowane grunty o powierzchniach kolejno:

1. 1234 mkw
2. 1343 mkw

ulokowane są w pierwszej linii zabudowy od wewnętrznej drogi dojazdowej, w której udziały uwzględnione są w cenę działek. W najbliższej okolicy znajdują się nowe bloki, malownicze tereny zielone i tereny inwestycyjne.

Dostępne media:

-prąd (100m)
-woda (100m)
-gaz (100m)
-kanalizacja (100m)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, grunty oznaczone zostały planami: terenów mieszkaniowych (symbol M4) oraz terenów zieleni izolacyjnej (symbol ZL).

Dodatkowe ustalenia obu planów:

M4

Wyznacza się „tereny mieszkaniowe — M 4” — z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach wydzielonych o wysokości budynków II kondygnacji, plus ewentualna możliwość realizacji poddasza użytkowego w stromym dachu.

Na terenach realizowanych osiedli mieszkaniowych ustala się:

1) Adaptację budynków istniejących  w zastanych gabarytach wysokościowych z możliwością ich przebudowy w ramach istniejących wysokości, co dotyczy budynków istniejących o gabarytach większych niż określone w ust.1,
2) Zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej,
3) Zakaz nadbudowy budynków II kondygnacyjnych, możliwa jest jedynie realizacja poddasza użytkowego w stromym dachu,
4) Powiększenie kubatury na cele mieszkaniowe może nastąpić jedynie w formie rozbudowy kubatury istniejącej jako integralna część funkcjonalno-architektoniczna,
5) Możliwość    doinwestowania    poszczególnych    dziadek    o    brakujące    elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe),
6) Wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji,
7) Zakaz wtórnych podziałów działek, natomiast możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem, zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich.

Na terenach, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się:

1) Możliwości uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usługowe  – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) Możliwość realizacji obiektów gospodarczych (w tym garaży ) wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem zachowania spójności architektonicznej z budynkiem mieszkalnym, przy czym ich wyraz przestrzenny nie może stanowić elementu szpecącego i kolidującego z zagospodarowaniem działek sąsiednich, a wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodne z obowiązującymi przepisami,
3) Możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, przy czym maksymalna powierzchnia zainwestowania nie powinna przekroczyć 35% całkowitej powierzchni działki,
4) Lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nieprzewidzianych w rysunku planu, w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników.

Na terenach nowo realizowanych osiedli mieszkaniowych ustala się:

1) Możliwość realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej różnych form zabudowy mieszkaniowej: wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej — zgodnie z rysunkiem planu,
2) Nieprzekraczalną linie zabudowy kubaturowej i uklad podziałów wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu,
3) Maksymalny procent zabudowy działki do 30% jej powierzchni ogólnej, dla działek z funkcją usługową do 45% jej powierzchni ogólnej,
4) Dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej spójną formę architektoniczną poszczególnych zespołów przy czym, wyznaczona w planie linia zabudowy nie ogranicza architektonicznego    kształtowania    ciągu    elewacji    (szczególnie w zabudowie szeregowej) w formie zryzalitowana fragmentów ciągu (uskoki) do głębokości 1,20 m. Zasada ta dotyczy odpowiednio kształtowania ciągu elewacji tylnych zabudowy ciągłej,
5) Maksymalny procent spadku dachu I 00%,
6) Realizację garaży i innych pomieszczeń gospodarczych, jako integralną część budynku mieszkalnego,
7) Wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji,
8) Zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz     wywołujących uciążliwości wykraczające poza granice własności,
9) Zakaz wtórnego podziału działek,
10) Dotychczasowy sposób użytkowania gruntów do czasu podziału go na działki budowlane.

Na terenach, o których mowa w ust. 4 dopuszcza się:

1) Możliwość  uzupełnienia  funkcji  mieszkaniowej  o  funkcje  usługowe  — z obowiązującymi przepisami prawa,
2) Korekty podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającyrni lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich,
3) Do czasu realizacji miejskiego systemu sieci kanalizacji sanitarnej — realizację budynków mieszkalnych wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów.
Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M4 nie mogą naruszać
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone.

ZL

1) Wyznacza się „tereny zieleni izolacyjnej — ZI” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenie zieleni stref ochronnych I pasów izolacyjnych od obiektów uciążliwych dla otoczenia.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych.
3) Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZI nie mogą naruszać zasad obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone,

Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M4 nie mogą naruszać
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone.

Aktualnie dojazd do działki zapewnia ul. Urbanowicza. Dojazd do centrum Lublina poprzez ul. Józefa Franczaka “Lalka” zajmie Państwu zaledwie 12 minut.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Hałas
telefon: 504 630 370
e-mail: dominik.halas@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin
 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Hałas

504 630 370

dominik.halas@alternatywnebn.pl