Blog

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – co należy wiedzieć?

30/05/2019

Wraz z początkiem 2019 roku w życie weszła Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Szacuje się, że zmiana ta dotyczy około 2,5 miliona Polaków. Mimo że od wejścia w życie Ustawy minęło już sporo czasu, to wiele osób wciąż nie wie o jakie formalności musi zadbać, w jakich instytucjach oraz ile jest na to czasu. W niniejszym artykule przybliżamy najważniejsze informacje związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność oraz obowiązki spoczywające na nowych właścicielach.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić czy grunt ma charakter mieszkaniowy? Jak czytamy w Ustawie, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne (w tym przypadku przynajmniej połowa lokali musi stanowić lokale mieszkalne) razem z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków.

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania: jak i skąd je uzyskać?

Nowi właściciele gruntów, które zostały przekształcone, muszą zadbać o kwestie formalne. Chodzi tu głównie o wprowadzenie zmian w księdze wieczystej nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków. Aby jednak było to możliwe, potrzebne jest uzyskanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów. W zależności od gruntu, dokumenty takie są wydawane przez:

  • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
  • starostę – w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa,
  • dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego (AMW) – w przypadku gruntów w stosunku do których własność jest wykonywana przez te podmioty,
  • dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA – w przypadku gruntów, w stosunku do których własność jest wykonywana przez ten podmiot.

Tego typu zaświadczenia są wydawane przez konkretne organy z urzędu, albo na wniosek właściciela gruntu. W tym pierwszym przypadku na wystawienie dokumentu urząd ma 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeśli jednak właściciel zdecyduje się na wystąpienie do urzędu z wnioskiem o zaświadczenie, to powinien je otrzymać w ciągu czterech miesięcy. Już teraz wiadomo jednak, że zainteresowanie zaświadczeniami jest tak duże, że pojawiają się opóźnienia
w terminach ich wystawiania.

Bonifikata za użytkowanie wieczyste Lublin: ile wynosi opłata?

Każde zaświadczenie powinno zawierać szczegółowe oznaczenie nieruchomości, potwierdzenie przekształcenia oraz informację o obowiązku wniesienia opłaty przekształceniowej. Taką musi bowiem uiścić każdy nowy właściciel. Wcześniej ponosił on koszty z tytułu użytkowania wieczystego. Jakie są opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność? Właściciele mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza zakłada uiszczanie opłat corocznie. Decydując się na to rozwiązanie należy dokonywać płatności przez kolejnych 20 lat. Opcja numer dwa zakłada jednorazowe uiszczenie należności. Jest ona o tyle korzystna, że można uzyskać tzw. bonifikatę przekształceniową, która może wynosić nawet 60% (jej wysokość zależy od podmiotu, który wcześniej był właścicielem gruntu). Ogólna zasada zakłada największą bonifikatę w pierwszym roku uiszczenia opłaty.

Wysokość bonifikaty w przypadku gruntów, które stanowiły własność gminy, powiatu czy województwa jest określana każdorazowo w uchwale rady lub sejmiku. Jeśli chodzi o gminę Lublin, to na dzień 20.05.2019 r. bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia wynosi odpowiednio (dane opublikowane na łamach portalu lublin.eu):

  • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
  • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
  • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
  • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
  • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.