Blog

Różnice w definicjach pojęcia „działka budowlana”

27/08/2019

Jak właściwie zdefiniować pojęcie „działka budowlana”? Teoretycznie wydaje się to proste, ale w praktyce trzeba uwzględnić to, że owe pojęcie zostało zdefiniowane w trzech aktach prawnych i w każdym przypadku – mimo wielu podobieństw – różnią się one od siebie. W niniejszym artykule przybliżymy definicje, które znajdują się w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Działka budowlana – różne definicje

Jak już wspomnieliśmy, pojęcie działki budowlanej zostało zdefiniowane w trzech aktach prawnych. Poniżej je przytaczamy, a następnie poruszymy kwestię ich podobieństw i różnic. Jeśli chodzi o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, to według niej działka budowlana, to – zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Z kolei z definicji w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że przez działkę budowlaną należy rozumieć – nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy kwestii działki budowlanej czytamy: należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Różnice i podobieństwa w definicjach pojęcia „działka budowlana”

Czytając i porównując te trzy definicje nie trudno zauważyć różnic pomiędzy nimi. Jest to istotna kwestia na etapie interpretacji przepisów. Warto zatem pamiętać o tym, że:

  • w rozumieniu żadna działka niezabudowana nie będzie działką budowlaną;
  • w rozumieniu definicja działki budowlanej ogranicza się tylko do działki gruntu;
  • w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, działką budowlaną może być nieruchomość gruntowa, w której skład wchodzi jedna lub kilka działek gruntu oraz działka gruntu będąca częścią większej nieruchomości gruntowej.

Poza różnicami przytoczonych trzech definicji, można znaleźć również kilka podobieństw. W każdym przypadku określone zostały cechy, jakie musi posiadać działka, aby mogła zostać uznana za budowlaną. Są to: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej.