Blog

Zjazd publiczny – definicja, podstawa prawna i najważniejsze informacje

04/05/2020

Jak mówi ustawa o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasadniczo zjazdy dzielą się na publiczne i indywidualne. W niniejszym artykule skupimy się na pierwszym z nich. Oprócz samej definicji poruszymy kwestie z zakresu prawa i wymagań, jakie powinien spełniać zjazd, by uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu publicznego do planowanej inwestycji.

Z tego artykułu dowiesz się:
– co to jest zjazd publiczny;
– jakie wymagania powinien spełniać zjazd publiczny;
– jak wystąpić o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Każda budowa albo przebudowa zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Można to zrobić osobiście we właściwym urzędzie (starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy, wojewódzkim zarządzie dróg lub w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) lub listownie. Należy jednak pamiętać, że warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej.

Zjazd publiczny – definicja i najważniejsze informacje

Typy zjazdów zostały omówione w § 3 ust. 12 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zjazd publiczny jest to zjazd określony przez zarządcę drogi do przynajmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona (lub jest planowana) działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym. W szczególności chodzi tu o zjazdy do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, hotelowych, przemysłowych, handlowych lub magazynowych.

Zjazd publiczny sytuuje się zgodnie z warunkami określonymi w § 113 ust. 7 oraz § 170 ust. 1. Każdy zjazd publiczny powinien posiadać:

  1. Szerokość całkowitą (mierzoną prostopadle do osi zjazdu) nie mniejszą niż 5,00 m, w tym: szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2 – nie mniejszą niż 3,50 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze (mierzoną prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu) oraz szerokość obustronnych poboczy nie mniejszą niż 0,75 m każde.
  2. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m (wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych).
  3. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.
  4. Nawierzchnię jezdni twardą, ulepszoną oraz nawierzchnię poboczy przynajmniej gruntową, ulepszoną.

Należy ponadto podkreślić, że połączenie zjazdu z drogą powinno być wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3–5, 9 i 10.

Jak wystąpić o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę?

Budowa lub przebudowa zjazdu leży w gestii inwestora, którym może być właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi. Może zostać ona wykonana pod warunkiem uzyskania od zarządcy drogi zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. Zanim jednak wystąpi się z wnioskiem należy ustalić kto jest zarządcą danej drogi, aby dokumenty trafiły do właściwego urzędu. Jeśli chodzi o sam wniosek, to powinien być on dostępny na stronach internetowych właściwych urzędów. Jeśli zatem zarządcą danej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, to specjalny wniosek wraz z kompletem załączników powinien być dostarczony właśnie do niej. Komplet załączników stanowią:

  • aktualna mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której dotyczy wniosek;
  • decyzja o warunkach zabudowy (o ile została wydana) lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją odnośnie przewidzianego w planie sposobu obsługi komunikacyjnej obszaru na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość;
  • kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypisu aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów);
  • pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis, jeśli reprezentantem jest pełnomocnik;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu (oraz – jeśli dotyczy tego konkretny przypadek – opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na weryfikację formalną, ocenę merytoryczną i wydanie decyzji albo – jeśli zajdzie taka konieczność – wezwanie do usunięcia ewentualnych braków formalnych w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Jeśli chodzi o czas oczekiwania na decyzję, to nie powinien być on dłuższy niż miesiąc. Termin może jednak wydłużyć się do dwóch miesięcy, o czym jednak wnioskodawca zostanie poinformowany. W przypadku wydania niepomyślnej dla inwestora decyzji, ma on prawo odwołania do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego.