Piękna działka z domem w Rudce Kozłowieckiej

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 55x34
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
Liczba pokoi: 3

Piękna działka z domem w Rudce Kozłowieckiej

Numer oferty: LER-DS-2740
Gmina: Niemce
Miejscowość: Rudka Kozłowiecka
Cena: 599 000 PLN
Cena za m²: 321,00 PLN
Powierzchnia: 1 867,00 m2

Opis

Prezentujemy wyjątkową ofertę sprzedaży działki budowlanej, położonej w malowniczej miejscowości Rudka Kozłowiecka, w gminie Niemce.

Nieruchomość o całkowitej powierzchni 1867 mkw, usytuowana jest w drugiej linii zabudowy. W cenie nabywają Państwo również udziały w drodze dojazdowej. Na działce mieści się dom wolnostojący o powierzchni 155 mkw, w stanie surowym otwartym. Dom powstał według projektu Tina, pracowni Extradom. To stanowi ogromną wartość dodaną tej nieruchomości, pozostawiając przyszłemu właścicielowi szerokie możliwości personalizacji i dostosowania wnętrza do własnych potrzeb i marzeń.

Oferowana nieruchomość to świetna propozycja dla rodzin poszukujących wyjątkowego miejsca do zamieszkania, jak i dla osób chcących zainwestować w rynek nieruchomości. Potencjał tej oferty jest naprawdę imponujący, a projekt domu dodaje jej niepowtarzalnego charakteru.

Lokalizacja działki zapewnia szybki dojazd do miasta Lublin, co czyni ją doskonałym miejscem dla osób ceniących spokojne wiejskie życie, ale także pragnących korzystać z udogodnień miejskich. Działka mieści się w sąsiedztwie nielicznych zabudowań i rozległych terenów zielonych. Okolica obfituje w piękne krajobrazy łąk i pól uprawnych które zachęcają do spacerów i aktywnego spędzania czasu.

W niedalekiej odległości rozciąga się Kozłowiecki Park Krajobrazowy, można również wybrać się na lokalne łowisko. W oddalonej o 4,5 km centrum miejscowości Niemce, znajdą Państwo wiele punktów użyteczności publicznej m.in. liczne sklepy spożywcze i usługowe, piekarnie, restauracje, ośrodek zdrowia, urząd gminy i wiele więcej. Dojazd do Lublina zajmuje ok.10 minut.

Wszelkie media dostępne są w drodze wewnętrznej, do której przy zakupie nieruchomości nabywają Państwo udziały: 
– prąd 
– woda
– gaz 
– telekomunikacja 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka została oznaczona jako teren zabudowy zagrodowej (MR) z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej (MN). 

Szczegółowe ustalenia dla terenu MR:
dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;
minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;
dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;
niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
wysokość kalenicy do 9 metrów,
dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,
dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,
pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,
dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,
wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską obowiązują odrębne zasady jak w § 4.

Szczegółowe ustalenia dla terenu MN:
dopuszcza się podział nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN;
minimalną szerokość nowowydzielanych działek ustala się na 18 metrów;
dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;
dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;
wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:
wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., z wyjątkiem obiektów budowlanych o innych rozwiązaniach konstrukcji dachu, które uzyskały pozytywną opinię odpowiedniej komisji urbanistyczno- architektonicznej;
dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,
pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,
wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu;
dopuszcza się realizację na terenach MN zabudowy letniskowej – według warunków ustalonych dla terenów ML.
dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
projekty obiektów mieszkalnictwa letniskowego lokalizowanych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym z otuliną wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem parku krajobrazowego
dopuszcza się nadto lokalizację: obiektów usług publicznych, obiektów usług komercyjnych, wyodrębnienia terenów zieleni publicznej, urządzeń sportowych, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw,
obiekty i urządzenia o których mowa w pkt. 13 można lokalizować pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, nienaruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu, wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)).

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Hałas

504 630 370

dominik.halas@alternatywnebn.pl