Atrakcyjna działka budowlana

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: w drodze
Kanalizacja: brak
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 70
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
Warunki zabudowy: MPZP

Atrakcyjna działka budowlana

Numer oferty: LER-GS-2266
Gmina: Niemce
Miejscowość: Swoboda
Cena: 169 000 PLN
Cena za m²: 94,00 PLN
Powierzchnia: 1 806,00 m2

Opis

Mamy przyjemność oferować Państwu interesujący grunt budowlany, zlokalizowany w malowniczej miejscowości Swoboda, w gminie Niemce. 
Działka ulokowana w pierwszej linii zabudowy, posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej.

Grunt dostępny wyłącznie poprzez Alternatywne Biuro Nieruchomości to prostokąt o wymiarach 70 m długości, 25,5 m szerokości, oraz powierzchni całkowitej 1806 mkw.

Dostępne media:

-prąd (po przeciwnej stronie ulicy)
-woda (po przeciwnej stronie ulicy)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość została oznaczona jako tereny zabudowy zagrodowej (symbol MR).

Oto dodatkowe założenia planu:

1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie
mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR;

2) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki
zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;

4) dopuszcza się zabudowę obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25%
powierzchni działki;

5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do
parkowania na każdej działce;

6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze
użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie
budynku,
c) wysokość kalenicy do 9 metrów,
d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem
naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których
dopuszcza się połacie jednospadowe,
e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia
połaci,
f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,
7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej
określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów
ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz
usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty
obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może
przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy
bonitacyjnej,

8) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia
zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji
obiektów;

9) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie
budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się
lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta
obiektu;

10) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

Najbliższa okolica to nieliczne zabudowania jednorodzinne, gospodarstwa, oraz pola uprawne. Tylko o 4 minuty jazdy, oddalona jest miejscowość Charlęż, gdzie znajdziecie Państwo szkołę podstawową, sklepy spożywcze, oraz wiele innych.

Dojazd do centrum Niemiec to zaledwie 15 minut natomiast do centrum Lublina dojadą Państwo w 20 minut.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz
telefon: 696 617 940
e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin
www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl