Atrakcyjna działka budowlana w Smugach

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 42x37
Kształt działki: kwadrat
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak

Atrakcyjna działka budowlana w Smugach

Numer oferty: LER-GS-2668
Gmina: Jastków
Miejscowość: Smugi
Cena: 295 000 PLN
Cena za m²: 197,00 PLN
Powierzchnia: 1 500,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości prezentuje Państwu atrakcyjną nieruchomość budowlaną zlokalizowaną w miejscowości Smugi, w gminie Jastków.

Oferowany grunt, o planowanej powierzchni 1500 mkw, powstanie w wyniku podziału geodezyjnego. To płaski, nieogrodzony, ustawny teren w kształcie kwadratu, który mieści się w trzeciej linii zabudowy z dostępem do asfaltowej drogi gminnej, poprzez planowaną, wewnętrzną drogę dojazdową (na zasadach służebności przejazdu i przechodu)

Okoliczny krajobraz obfituje w rozległe tereny zielone i pola uprawne, zabudowania jednorodzinne, oraz gospodarstwa rolne. Grunt jest idealny dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcą mieszkać na obrzeżach miasta, z dala od hałasu i zgiełku, jednocześnie posiadając swobodny dostęp do jego wszystkich udogodnień. To również idealna oferta dla tych, którzy pragną prowadzić własny biznes w miejscu z dobrą komunikacją.

Działka jest bardzo dobrze skomunikowana, nieopodal przebiega droga wojewódzka nr 809, a w pobliżu mieszczą się takie miejscowości jak Snopków oraz Jakubowice Konińskie. Dojazd do granic administracyjnych Lublina, to zaledwie 10 minut,.

Dostępne media:

  • prąd (do 100 m)
  • woda (do 100 m)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje na tym terenie mieszkalnictwo rolnicze (symbol MR) z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług.

Szczegółowe ustalenia planu:
1) w granicach terenu MR dopuszcza się podział nieruchomości z zachowaniem minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki: nie mniej niż 1350 m² na jeden budynek mieszkalny; 
2) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanej działki ustala się na 18 m; 
3) dopuszcza się zabudowanie budynkami mieszkalnymi wyłącznie w formie wolnostojących lub bliźniaczych oraz budynkami garażowymi i gospodarczymi – łącznie do 30% powierzchni działki budowlanej z zastrzeżeniem lokalizacji maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na każde 1100 m² w odniesieniu do zabudowy wolnostojącej lub lokalizacji maksymalnie jednej części bliźniaka na każde 720 m² w odniesieniu do zabudowy bliźniaczej, przy czym wyklucza się możliwość realizacji zabudowy bliźniaczej dla działek zlokalizowanych:
a) w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego w Ługowie wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/737),
b) na terenie zespołu dworsko-parkowego w Moszenkach, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/799 jako dwór wraz z otoczeniem;
4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,
6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:
a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,
c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego, letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 12 metrów od ściany lasu; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
10)dopuszcza się nadto lokalizację:
a) zabudowy letniskowej (ML),
b) zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN),
c) obiektów usług komercyjnych (UC),
d) obiektów usług publicznych (UP),
e) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
f) urządzeń sportowych (US),
g) urządzeń infrastruktury technicznej,
h) urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;
11) obiekty i urządzenia o których mowa w punkcie 10 można lokalizować pod warunkiem:
a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego,
b) nie naruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,
c) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska,
d) zachowania warunków jak dla ustaleń wybranej funkcji terenu,
e) zwarty obszar terenów zainwestowania nie może przekroczyć powierzchni: – 0,50 ha na gruntach I do III klasy bonitacyjnej gleb, – 1,00 ha na gruntach IV klasy bonitacyjnej gleb organicznych, przy braku zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
12) ustala się dla nowych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi linię zabudowy 90 metrów od krawędzi jezdni dróg ekspresowych wyznaczonych graficznie na rysunku planu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami naszego Biura, dostępnymi na stronie:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail: anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl