Blog

Czym jest zjazd indywidualny i jakie powinien spełniać wymagania?

13/05/2020

Każdy zjazd – niezależnie od tego czy indywidualny czy publiczny – musi nie tylko spełniać wymagania bezpieczeństwa ruchu na drodze, ale również zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami dotyczącymi dróg publicznych. Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym każda budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej, gminnej lub wojewódzkiej wymaga zezwolenia na lokalizację lub przebudowę istniejącego zjazdu. W tym artykule poruszamy kwestię zjazdu indywidualnego, a w szczególności wymagań, jakie powinien spełniać.

Z tego artykułu dowiesz się:
– co to jest zjazd indywidualny;
– jakie wymagania powinien spełniać zjazd indywidualny;
– jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zjazd indywidualny, a publiczny – jakie są różnice?

Wiele osób poszukujących informacji na temat przepisów i wytycznych związanych z budową lub przebudową zjazdu zastanawia się, czym różni się zjazd indywidualny od zjazdu publicznego. Otóż zjazd indywidualny jest określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. Z kolei w przypadku zjazdu publicznego obiekt lub obiekty do których prowadzi zjazd mają charakter publiczny lub są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zjazd indywidualny i publiczny różnią się pod kątem wymagań, jakie muszą spełniać. O nich piszemy w dalszej części artykułu.

Niezależnie od rodzaju zjazdu (indywidualny czy publiczny) powinien on mieć twardą nawierzchnię lub co najmniej twardą w granicach pasa drogowego. Ponadto jego szerokość nie powinna być większa niż szerokość jezdni na drodze. Jeśli chodzi o budowę, przebudowę i utrzymanie zjazdu we właściwym stanie technicznym, to wszystko spoczywa na właścicielu lub użytkowniku nieruchomości przyległych do drogi. Taka osoba (sama lub poprzez pełnomocnika) może również złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zjazd indywidualny do posesji – wymagania

Każdy zjazd indywidualny powinien być dostosowany do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, gabarytów pojazdów oraz do ruchu pieszych. Wymagania, jakie powinny spełniać tego typu zjazdy określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. § 79 tego rozporządzenia brzmi następująco:

Zjazd indywidualny powinien spełniać następujące wymagania:
1) szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym:
a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów, o których mowa w pkt 2 – nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ścięte skosem o proporcji n : m, gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych;
3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
4) nawierzchnia:
a) jezdni na terenie zabudowy – twarda ulepszona,
b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu – gdzie złożyć?

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu trzeba złożyć do właściwego zarządcy drogi. Z tego względu najpierw trzeba ustalić kto nim jest. W Polsce obowiązuje taki podział: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla dróg powiatowych i wójt/burmistrz/prezydent miasta dla dróg gminnych.

Jeśli chodzi o sam wniosek, to w większości urzędów zajmujących się tego typu sprawami można znaleźć zarówno odpowiedni druk, jak również wzór wypełniania. Do każdego wniosku należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów. O tym, jakie konkretnie pisaliśmy w tym artykule. Czas oczekiwania na wydanie decyzji nie powinien być dłuższy niż miesiąc. W wyjątkowych przypadkach może trwać do dwóch miesięcy, o czym osoba składająca wniosek powinna zostać poinformowana. Opłata za wydanie decyzji – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cześć III, pkt 44, pkt 2. wynosi 82 zł.